De jeugd meer betrekken in de wijken

Samen met de stadsdelen is de afdeling OCW/jeugd bezig met het verder uitwerken van het beleid rondom ‘jeugdparticipatie(de jeugd betrekken) in de wijken’ voor het uitvoeringsprogramma Jeugd. Daarbij wilden ze een aantal experts en jongeren uit de stad uitnodigingen om daarbij te helpen.

Onderwerpen:
– Veiligheid
– Leefbaarheid
– Inrichting openbare ruimtes
– Activiteiten
– Welzijn
– Participatie

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersonen van de stadsdelen: Nori van Balkom (Loosduinen), Odin de Bruijn (Segbroek).
Contactpersonen van DPZ/Stadsdelen en wijken: Robin van Maris, Maaike Donker en Roberto Mahadewsing. En contactpersonen van OCW/jeugd: Kirsten Grandia, Saskia Fils en en Hilde Lamers.

Adviesvraag/-vragen
Hoe kan participatie meer en beter worden vormgegeven in de stadsdelen?

Domeinen
• Maatschappelijke participatie
• Politieke participatie
• Jongeren betrekken

Traject
Via de afdeling OCW/Jeugd is Alan Bredenhorst gevraagd zijn input te leveren tijdens de bijeenkomst. Daarna is hem gevraagd om ook een Haagse Jongerenambassadeur voor te dragen. Alan is samen met ambassadeur Eva naar de bijeenkomst gegaan en heeft ook de notulen van de adviesgroep ‘participatie’ opgesteld.

Betrokken jongeren
• Eva Oskam

Concreet advies
What’s in it for them? Jongeren willen eigenlijk niet participeren, maar er zijn zeker andere redenen waarom ze deelnemen aan een participatieproject:
– Netwerk
– Cv
– Trots op zichzelf zijn
– Groepsgevoel (vrienden / geborgenheid)
– Cadeaus / gift
– Je omgeving wordt er beter van (ook voor vrienden en familie)
– Talentontwikkeling
– Er wordt naar je geluisterd
Er moet ‘iets mee gedaan worden’
– Mindset veranderen van ambtenaren: jongeren serieus nemen en terugkoppeling geven
– Jongeren moeten zich bewust worden van het feit dat het stadsdeel hun mening wil horen en wil luisteren
– Laten zien dat er geluisterd wordt
– Investeren in quick wins

Motivatie beleidsmedewerkers
– Successen etaleren: trots
– Jongerenparticipatie is leuk
– Jongerenparticipatie is leerzaam
– Jongerenparticipatie is belangrijk
– Verantwoordelijkheidsgevoel bij jonge burgers is goed voor het stadsdeel
– Vanuit management stimuleren en faciliteren

Vormen van participatie
– Het kan groot en klein
o Groot: ambassadeurs project
o Klein: jongeren op hun eigen plek benaderen en om hun mening vragen
o En er zit nog zoveel tussen in en er zijn zoveel vormen te bedenken
– Frequentie
o Eenmalig
o Vaker: wanneer actueel of wanneer nodig
o Structureel

Werving
– Als je zelf met een groep wil werken dan moet je de werving niet onderschatten
– En na werven komt boeien en binden
– Maar waarom zoek je jongeren niet op waar ze al zijn

Communicatie
– Zoveel mogelijk beleidsmedewerkers enthousiasmeren voor jongerenparticipatie
– Er zit een groot gat tussen de communicatie van beleidsmedewerkers en jongeren, wie gaat dat vertalen?
– Verwachtingspatroon voor alle betrokkenen goed uiteenzetten

Concrete acties
– Trainingen voor beleidsmedewerkers door een jongerenparticipatieprofessional + jongeren die zelf het verhaal vertellen
– Klein beginnen en samen met jongeren het project verder vormgeven en ontwikkelen. Gewoon van start gaan en uitproberen
– Een inspiratie handboek maken voor jongerenparticipatie, met voorbeeldprojecten en tips

BE AWARE
– Jongeren hebben vaak geen stadsdeel gevoel
– Elk stadsdeel is anders
– In het begin NEE zeggen tegen een initiatief van jongeren kan funest zijn
– Oprechte interesse
– Zorg altijd voor catering (ook halal)

Effect van het advies
Het effect van het advies is nog niet zichtbaar. OCW/jeugd heeft aangegeven de adviezen mee te nemen in het verder uitwerken van het beleid. Wanneer hier een duidelijk follow up aan wordt gegeven, worden de betrokkenen hier over geïnformeerd.